Bytový soubor Panorama - I. Etapa | Boskovice

2017-2021
Team:
Magdaléna Buzová, Pavel Hodek, David Menšík, Radek Prokop, Petr Skrušný Ml., Petr Skrušný St., Petr Wachsberger, David Werner
Fotografie:
David Menšík (exteriér,interiér), Jan Urbášek (interiér), Petr Skrušný (letecká)
Autor:
Menšík Skrušný
Návrh zeleně:
Tereza Vařejková
Dopravní řešení:
Martin Novák, David Werner
Investor:
BD Panorama Boskovice s.r.o.
Provedení stavby | detail:
Moravostav a.s.
Dodavatel stavby:
Moravostav a.s.
Typologie:
Bytové domy, Parkovací dům, Urbanismus

„První zásadní zakázka na které jsme strávili pět let existence naší kanceláře. Složité zadání, které vyžadovalo nejen architektonický přístup k sociálnímu bydlení ve stávající struktuře města, ale také technický přístup, při kterém jsme se museli vypořádat hned s několika ochrannými pásmy a obtížným inženýringem. Pozemek se nepovedlo přetvořit do realizace několika studiím před námi a jsme velmi rádi, že se pro nás tento záměr stal tou nejlepší zkušeností do našich začátků. Projekt, který prošel mnoha rozpočtovými škrty si na sebe musel vydělat vytěženými metry dispozic a i přesto si zachoval zásadní prvky jako velká okna se sníženými parapety, velké užitné balkony, terasy, zahrady a soukromé zóny. To z něj i přes malou míru detailu dělá naše první zásadní společné autorské dílo.“

Urbanismus nové zástavby vychází z rámce stanoveného regulativy (procenta zastavěné plochy, vzletových křivek vrtulníku přilehlé nemocnice a nedaleké jednokolejní dráhy ČD) a návaznosti na urbanismus sousedních bytových domů. Na severní straně pozemku jsou umístěny tři bytové domy o půdorysu čtverce s rohy směřujícími na čtyři světové strany. Dům na západní straně pozemku je o jedno podlaží nižší z důvodu kolize vzletové křivky heliportu nemocnice. Na jižní straně pozemku se nachází parkoviště a rozlehlý jednopodlažní parkovací objekt, který slouží částečně jako akustická bariéra železniční dráhy. Ze severovýchodní strany vede od původní zástavby dvouproudová příjezdová komunikace, díky čemuž vzniká mezi parkovacím domem a bytovými domy široká pěší zóna. Ta tvoří soukromý koridor sloužící zároveň jako příjezdová cesta pro hasičské vozy a svoz odpadu. Dvouproudá silnice pak společně s kolmým parkováním, navazujícím na venkovní parkoviště, podjíždí na jižní straně parkovací dům a společně s vegetačním valem dále napomáhá odhlučnění železniční dráhy.

Výstavba bytových domů je rozdělena do dvou etap. Při první etapě vznikli tři bytové domy na severovýchodní straně pozemku, garážový objekt, parkoviště a veškeré komunikace. Ve fázi druhé vznikne modulárně dvojnásobný bytový dům na jihozápadní straně. Předzahrádky bytových domů koridorem lemuje řada vysazených bříz společně s volnou výsadbou tisů a habrů.

Jednoduché tvarosloví čtyř a pětipodlažního domu (jedno patro uskočené s terasou) o půdorysu čtverce navazuje na původní kvalitní socialistickou výstavbu a to jak hmotovým výrazem domu, tak detailními prvky. Objekt bytového domu propojuje centrálně umístěné komunikační jádro, čítající výtahovou šachtu a dvouramenné schodiště z podesty navazující na světlík, který umožní přirozené osvětlení vertikální komunikace. Jádro je propojeno s exteriérem závětřím, vstupem se schránkami, navazující kočárkárnou a prostorem pro popelnice, který má také samostatný přístup pro svoz odpadků. Toto seskupení prostor zázemí zabírá jeden byt z jinak pravidelně se opakujícího počtu bytů v patrech vyšších. První patro má tedy pěti bytů s přístupem na rozměrově odpovídající zahrady. Ve vyšších patrech se opakuje systém šesti bytů, z nichž čtyři mají přístup na velký, dva metry hluboký pobytový balkon. V posledním, odskočeném, podlaží se nachází dva velké byty s přístupem na terasu, která kopíruje tvar balkonů z nižších pater a vytváří tak velké, obyvateli dobře využitelné, prostory. Parkovací objekt je jednopodlažní budova ve tvaru odpovídajícímu uspořádání kolmého parkování. Část modulů je využita pro oddělené garážované parkování, zatímco zbylou část zabírají kóje sloužící obyvatelům bytových domů. Veškeré nové objekty jsou ukončeny vegetační střechou.

Výraz budovy se odvíjí od jednoduchého modulárního systému. Okna o rozměrech čtverce dvakrát dva metry, opatřené sníženým parapetem výšky šedesát centimetrů, pravidelně střídá metr široký meziokenní sloupek. Tento rastr je narušen pouze modulárně ztrojeným širokým oknem se vstupem na balkon či zahradu. Rámy oken, zábradlí snížených parapetů, bezpečnostní rolety, balkonové zábradlí a hliníkové vstupní dveře jsou všechny provedeny v odstínu bílé. Důležitým prvkem je materiálové odlišení parteru a posledního, odskočeného podlaží. Ty jsou provedeny z hlazené omítky oddělující parter i odskočené podlaží domu od zbytku fasády, která je provedena v hrubě nahazované omítce. Toto odlišení je pro skromnější české regiony již historicky příhodnější řešení, nežli užití importovaných obkladových kamenů. Interiérové řešení odpovídá exteriérovému a ve společných prostorech je užito vyhlazované sádrové omítky. Podlahy společných prostor, chodeb, nášlapné vrstvy schodišť a podest jsou provedeny ve světle šedé keramice. Na podlahu navazuje sokl ze stejného materiálu. Schránky, zábradlí schodišť a ostatní interiérové detaily týkající se společných prostor budou také provedeny v bílém odstínu. Dveře do bytů jsou provedeny v bílé, která je narušena pouze okopovým plechem v nerezovém odstínu.

Obvodový plášť parkovacího domu byl proveden v bílé hlazené omítce a vstupní dveře do parkovacího domu jsou opatřeny praktickým závětřím.

Chodníky jsou sestaveny z jednoduché betonové dlažby v pravidelném kladení. Materiálově se tak odliší od asfaltové cyklostezky. Komunikace a parkovací stání pro osoby s pohybovým omezením budou tvořeny asfaltovými plochami. Většina parkovacích stání bude provedena jako plochy zatravňovacích tvárnic.