Bytový dům | Brno - Židenice

2021
Team:
Magdaléna Buzová, David Menšík
Vizualizace:
Ondřej Žvak
Autor:
Menšík Skrušný
Investor:
BD Škrochova s.r.o.
Typologie:
Bytový dům

Projekt bytového domu doplňuje širokou proluku na ulici Škrochova v městské části Brno-Židenice. Toto zadání bylo pro naši kancelář zvláště zajímavé, jelikož plynule navazuje na náš již zrealizovaný projekt rekonverze sousedního objektu. Pozemek, který se nachází v nízkopodlažní zástavbě rodinných a bytových domů je charakteristický především svou šířkou a svažitým terénem, který výrazně ovlivnil finální podobu návrhu. Stejně tak jako stávající princip uličních parkovacích hmot, které vytvořili ústřední motiv objektu – hradbu prvního podlaží s tektonickým fasádním řazením z černého betonu a kontrastní odlehčená ustoupená vyšší podlaží v bílé omítce se zlatými detaily.

V první fázi bylo nutné určit nejen maximální výšku objektu, která plynule navazuje na hřeben střechy sousedního domu a také na jeho hmotovou koncepci. Ta se přímo odkazuje na okolní zástavbu, která do prostoru předzahrádek staví garážová stání nebo se vůči přilehlé ulici vymezuje vysokým zděným plotem. Naším řešením se stalo v tomto trendu navázat a směrem do ulice v úrovni parteru umístit jednopodlažní objem se zakladačovým parkováním. To umožnilo pokrýt kapacitní nároky všech vzniklých bytových jednotek a vytvořit tak plochy sloužící jako zelené letní terasy pro byty v prvním patře. Hlavní hmota bytového domu se pak tyčí do výšky tří nadzemních podlaží s obytným podkrovím, které je umístěno pod částečnou sedlovou střechou s vikýři. Ta svou formou navazuje na tvarosloví okolní zástavby, přičemž maximálně využívá potenciál pozemku.

Na svažitý terén návrh reaguje především svým výškovým a funkčním členěním. Podzemní podlaží jsou díky terénnímu rozdílu na severovýchodní fasádě doplněna o bytové kapacity, které jsou orientovány do klidného vnitrobloku, zatímco v uliční části těchto podlaží jsou umístěny již zmiňované parkovací zakladače a hlavní fasáda bytů ve vyšších podlažích.

První nadzemní podlaží je věnováno parkování, reprezentativním vstupním prostorům, provoznímu zázemí s technickou místností, místností pro uskladnění odpadu a kolárnou. Hlavní lineární komunikační jádro čítající přímé schodiště a výtahovou šachtu je umístěno na severozápadní vnitroblokové fasádě domu. Byty na tomto podlaží jsou řešeny jako jednopokojové s provozním a hygienickým zázemím. Jejich orientace směřuje k severozápadu. Typické – druhé a třetí – podlaží zahrnuje čtyři bytové jednotky s dispozicí 1+KK a 2+KK. Krajní dvoupokojové byty jsou řešeny jako příčně provětrávané. Hlavní obytné místnosti se pak francouzskými okny otevírají na terasy či balkony. V podkroví dispozice bytů reagují na sníženou světlou výšku a přítomnost střešních vikýřů. Podzemní podlaží pak návrh doplňuje o dva byty s dispozicí 3+KK.

Výrazově dům navazuje nejen na okolní zástavbu ale také na tradici bytových domů, které se svou expresivnější fasádou orientovaly do ulice, zatímco vnitroblok byl řešen střídmě a s důrazem na funkci. Uliční fasádě v parteru dominuje tektonické střídání pilastrů a překladů, na které v úrovni druhého a třetího nadzemního podlaží navazuje pravidelný rastr francouzských oken umocněný blokem předstupujících balkonů s vertikálně členěným zábradlím. Střešní vikýře jsou pokračováním rastru v nižších podlažích.

Fasáda ve vnitrobloku klade důraz na funkci. Zatímco obytné místnosti v podzemních podlažích jsou prosvětleny francouzskými okny, následující patra kombinují balkonové dveře bytů s pásovými podstropními okny a luxferami komunikačního jádra.

Materiálové řešení klade důraz na odlišení jednotlivých podlaží a propis funkčního členění domu. Parter se zakladači a podzemní patro jsou provedeny z černého pohledového betonu s tektonickým řazením. Kontrastně k nim je pak řešeno reprezentativní závětří vstupu, které je oplechováno panely v odstínu „champagne“. Ve stejném odstínu jsou pak provedeny i hliníkové rámy oken, zábradlí z pásoviny a meziokenní obklady podstropních pásových oken. Krytina střechy je uvažována z bílého falcovaného plechu pro podpoření kontrastu mezi soklem a korpusem domu. Podlahy vstupního prostoru a komunikačních jader budou provedeny ze světlého terazza s kontrastní černou bordurou.